Best Joomla Template by iPage Hosting
Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 25 Ιουνίου 2018

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. σας καλεί να καταθέσετε σφραγισμένες προσφορές έχοντας υπόψη τις διατάξεις :
1. Του νόμου 1069/80 «Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως» και το άρθρο 22.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 86 της παρ. 2 του άρθρου 209 και της παρ.1 του άρθρου 273 του Ν.3463/2006
3. Τις παρ. 9 και 10 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν.3731/2008
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/1995 όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4270/2014.
5. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 άρθρο 118 και 328 και τις τροποποιήσεις του
6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007
7. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995
8. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 και τις σχετικές τροποποιήσεις
9. Τον Ν.489/1976 άρθρο 5&12, όπου αναφέρεται ρητά ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία οχήματος αν δεν υπάρχει η ασφαλιστική κάλυψη και οι κυρώσεις αν δεν υπάρχει αυτή
10. Το Ν.3852/10 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης)
11. Τις με αριθ. 562/2018 έκθεση ανάληψης υποχρέωσης
12. Την 84/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ., με την οποία εγκρίθηκε η πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ασφαλιστική κάλυψη των οχημάτων της επιχείρησης.

Για το έργο : «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ» για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

Άρθρο 1ο
Δαπάνη

Η εκτιμώμενη προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ ( 10.510,00€ ) για την Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.

Καλύψεις

Οι ασφαλιστικές καλύψεις που αφορούν τα οχήματα - μηχανήματα και μοτοποδήλατα της επιχείρησης (τα οποία αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό που επισυνάπτεται ) είναι οι εξής :

- Σωματικές βλάβες έναντι τρίτων και επιβαινόντων ανά θύμα 1.000.000,00 €
- Υλικές ζημίες έναντι τρίτων ανά γεγονός 1.000.000,00 €
- Υλικές ζημιές από ανασφάλιστο 6.000,00 €
- Προστασία Bonus malus
- Προσωπικό ατύχημα οδηγού για θάνατο και ΜΟΑ 15.000,00 €
- Θραύση κρυστάλλων 1.500,00 €
Αστική ευθύνη έναντι τρίτων από την λειτουργία τους ως εργαλείο (αφορά τα μηχανήματα έργου)
- Σωματικές βλάβες τρίτων ανά θύμα έως 18.000,00 €
- Υλικές ζημίες τρίτων ανά ατύχημα 6.000,00 €
- Ομαδικό ατύχημα έως 40.000,00 €
- Ανώτατη ασφαλιστική κάλυψη έως 50.000,00 €
- Οδική βοήθεια

Κάθε νέο όχημα το οποίο θα ενταχθεί στη δύναμη των οχημάτων της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ., θα ασφαλιστεί με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που διέπουν όλα τα υπόλοιπα αντίστοιχα, ήδη ασφαλισμένα οχήματα, αναλόγως εφαρμοζόμενους.

Άρθρο 2ο
Πληροφορίες

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους στα κεντρικά γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.4ης Οκτωβρίου Τέρμα όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην αρμόδια υπηρεσία έως τις 02/07/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.30’.

Άρθρο 3ο
Προσέλευση

Μπορούν να λάβουν μέρος ασφαλιστικές επιχειρήσεις που ασκούν νόμιμα στην Ελλάδα επιχείρηση ασφάλισης ευθύνης αυτοκινήτων , είναι μέλη σε Ενώσεις Ασφαλιστικών Εταιριών και παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της σύμβασης , καθώς επίσης και διαμεσολαβούντα στις ασφαλίσεις πρόσωπα , σύμφωνα με το Ν.1569/82 όπως ισχύει αποδεικνυόμενης της ιδιότητας των ενδιαφερομένων με επίσημα έγγραφα .

Άρθρο 4ο
Δικαιολογητικά συμμετοχής

Για την συμμετοχή των ασφαλιστικών εταιριών προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016 , παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας , να μας καταθέσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά :

1. Πιστοποιητικό εγγραφής της ασφαλιστικής εταιρίας στο οικείο επιμελητήριο
2. Εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο , αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του νομικού προσώπου (άρθρο 93 του Ν.4412/2016).
3. Φορολογική ενημερότητα της ασφαλιστικής εταιρείας .
4. Ασφαλιστική ενημερότητα της ασφαλιστικής εταιρείας.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου της ασφαλιστικής εταιρείας του τελευταίου εξαμήνου.
Η υποχρέωση αφορά ιδίως :1α)στις περιπτώσεις εταιριών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές ,1β)στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο , καθώς και όλα τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου.
6. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου όπως εκάστου ισχύει στην οποία θα δηλώνει ρητά ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων και συμφωνιών της παρούσας και ότι αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα
7. Βεβαίωση η οποία θα πιστοποιεί την φερεγγυότητα της ασφαλιστικής εταιρείας.
8. Εξουσιοδότηση της «Ασφαλιστικής Εταιρείας» ορίζουσα συγκεκριμένο αντιπρόσωπο για τη συμμετοχή της και την κατάθεση προσφοράς στην συγκεκριμένη εκδήλωση ενδιαφέροντος και ορίζουσα αντιπρόσωπο για τη συνεννόηση σε περίπτωση κατακύρωσης της παροχής υπηρεσίας.

Οι συμμετέχοντες πρέπει να καταθέσουν όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά , επί ποινή αποκλεισμού .

Άρθρο 5ο
Τρόπος κατάθεσης προσφορών

1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος, πρέπει να καταθέσουν έγγραφες προσφορές μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα.
2. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την αρμόδια υπηρεσία .
3. Οι προσφορές μπορεί επίσης να αποστέλλονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη ,με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την 02/07/2018 και ώρα 14:30’.
4. Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν πληρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου δεν λαμβάνονται υπ’ όψη .
5. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο , δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα που παραλαμβάνουν τις προσφορές προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζετε από την παρούσα , προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία . Επίσης επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν οι προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο εκπρόθεσμα .
6. Ο κάθε προσφέρων οφείλει να υποβάλει προσφορά για το σύνολο του ενδεικτικού προϋπολογισμού . Όποιος διαγωνιζόμενος υποβάλει προσφορά για μέρος του ενδεικτικού προϋπολογισμού ,δεν θα γίνει δεκτή .
7. Ο κάθε προσφέρων οφείλει να υποβάλει προσφορά μικρότερη ή ίση με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπηρεσίας για κάθε όχημα.
8. Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς :
8.1 Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.
8.2 Ο πλήρης τίτλος του έργου.( ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ)
8.3 Τα στοιχεία του αποστολέα .
9. Όταν παρέλθει η ώρα που αναφέρεται στην παρούσα , κηρύσσεται η λήξη της παράδοσης .

Άρθρο 6ο
Προσφορές

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο καλά σφραγισμένο , ο οποίος θα φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται στο παραπάνω άρθρο 5 της παρούσης . Προσφορές που υποβάλλονται ανοιχτές , δεν γίνονται αποδεκτές . Μέσα στο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής :
Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά .
Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, επίσης μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».

Άρθρο 7ο
Αξιολόγηση προσφορών

Κατά την αξιολόγηση των προσφορών όταν για την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής λαμβάνονται υπ’ όψη κυρίως τα παρακάτω στοιχεία :

• Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε .
Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή , του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση την χαμηλότερη τιμή .
Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την ίδια ακριβώς συνολική τιμή.
Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή , διενεργείται κλήρωση μεταξύ τους .

Άρθρο 8ο
Χρόνος ισχύος των προσφορών

1.Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τις ασφαλιστικές εταιρίες έως ένα ημερολογιακό έτος από την έναρξη ασφάλισης των οχημάτων της υπηρεσίας ήτοι 15-07-2018 έως 15-7-2019.
2.Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από την παρούσα , απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

Άρθρο 9ο
Κατακύρωση

Η κατακύρωση θα γίνει με απόφαση του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ ύστερα από αναφορά της αρμόδιας υπηρεσίας σχετικά με τις προσφορές.

Άρθρο 10ο
Τρόπος πληρωμής

Ολόκληρη η συμβατική αξία θα πληρωθεί στον προμηθευτή ,μετά την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης ,από υπόλογο διαχειριστή και μετά την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά.
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.) (παρ. 7 άρθρο 375 Ν.4412/2016) και
κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας της σύμβασης προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (παρ.3 άρθρο 350 Ν.4412/16 και ΚΥΑ 1191/2017).
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.

Άρθρο 11ο
Πίστωση

Η δαπάνη θα βαρύνει τον κωδικό 62.05.01.0000 του προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. έτους 2018.

Μπορείτε να κατεβάσετε την ανακοίνωση εδώ