ΑΝΕΛΚΥΣΗ-ΚΑΘΕΛΚΥΣΗ,ΕΞΑΓΩΓΗ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Η Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Ξ., προκηρύσσει Δημόσιο Ηλεκτρονικό ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγι ...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΟΧΩΡΙΟΥ»

1.Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΔΕΥΑ Ξάνθης προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρου ...